EBM i HTA

Evidence-Based Medicine i Health Technology Assessment

Evidence-Based Medicine (EBM)

w języku polskim tłumaczone jest jako „medycyna oparta na faktach” lub „medycyna oparta na dowodach”. Jest to postępowanie kliniczne oparte o najlepsze dostępne dowody naukowe dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa leków oraz procedur medycznych. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych oraz badań obserwacyjnych. Stosowanie EBM pozwala nam na odróżnianie mocnych dowodów naukowych od słabych, danych wiarygodnych od mniej wiarygodnych, czy też znaczących efektów terapeutycznych od tych mieszczących się w granicach błędu statystycznego. Tym samym umożliwiamy lekarzom i decydentom dokonywanie niezależnej oceny tego, co jest najlepsze dla pacjentów,a także celowany dobór terapii. Dzięki naszym analizom można też wyjaśniać pacjentom skutki różnych opcji postępowania i tym samym zwiększyć ich szansę na dokonanie świadomego i najlepszego dla siebie wyboru.

Health Technology Assessment (HTA)

czyli ocena technologii medycznych, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która służy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki zdrowotnej w oparciu o dowody naukowe. Dyscyplina ta łączy wiedzę z zakresu m.in.: medycyny, epidemiologii, biostatystyki, ekonomii, prawa i etyki. HTA dostarcza naukowych podstaw do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących stosowania i finansowania świadczeń zdrowotnych.

Mini HTA (hospital based HTA)

Przygotowane przez nas jednodniowe szkolenie z tego zakresu z omówieniem konkretnych przypadków oraz wskazaniem rozwiązań funkcjonujących w czołowych placówkach innych krajów zapewni jasny i spójny przekaz metodyki mini-HTA.


Uczestnictwo w szkoleniu oraz opanowanie przedstawianych treści przyczyni się do lepszego zarządzania budżetem szpitalnym oraz do bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych w zakresie wdrażania nowych technologii.


Zajęcia prowadzone w ramach szkolenia obejmują następujący zakres działań:

 • korzystanie z rekomendacji HTA w Polsce i na świecie,
 • zapoznanie się z metodyką tworzenia mini-HTA,
 • ocena kosztów przypadków pacjentów i ocena opłacalności,
 • ocena wpływu na budżet szpitala i zyskowność w oparciu o dane kliniczne oraz dane kosztowe (z perspektywy szpitala oraz NFZ)
 • opracowanie własnych narzędzi na poziomie szpitala,
 • nabycie umiejętności wyznaczania technologii medycznych do oceny w celu uzyskania potencjalnych oszczędności dla szpitala,
 • korzystanie z istniejących baz danych rekomendacji do tworzenia mini-HTA.

Pricing

Szkolenie jest rozległym kursem, który obejmuje wykłady z teoretycznych podstaw pricingu oraz ćwiczenia z praktycznego wykorzystania metod i mechanizmów stosowanych przy wycenie produktów leczniczych oraz możliwych rozwiązań cenowych. Wiele uwagi podczas kursu poświęcamy wykorzystaniu oceny technologii medycznych w budowaniu strategii cenowej oraz zasady i praktyczne przygotowanie argumentacji do rozmów między regulatorem a podmiotem odpowiedzialnym. Uczestnik szkolenia uzyskuje również wiedzę z podstaw negocjacji, co wzmacnia jego umiejętność w zawieraniu porozumień cenowych.

 

Osoby zgłaszające się na szkolenie mogą mieć różną wiedzę i potrzeby dotyczące poszerzenia swoich umiejętności z zakresu pricingu, dlatego też istnieje możliwość dostosowania zakresu tematów oraz zajęć praktycznych do indywidualnych potrzeb klienta.

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Nasze zdobywane przez ponad dekadę doświadczenie zawodowe wykracza poza obszar refundacji technologii medycznych, która jest tylko częścią obszernego katalogu świadczeń medycznych finansowanych publicznie. Oferujemy Państwu szkolenie, którego bogaty program pozwoli zapoznać się z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce, z uwzględnieniem sposobów finansowania indywidualnie wskazanych obszarów terapeutycznych.

 

Program szkolenia obejmuje:

 • zasady finansowania świadczeń medycznych,
 • podstawy prawne finansowania świadczeń medycznych,
 • ścieżki kwalifikacji do „koszyka świadczeń gwarantowanych”,
 • zmiany warunków finansowania świadczeń,
 • Jednorodne Grupy Pacjentów – zasady rozliczania świadczeń z płatnikiem,
 • finansowanie świadczeń w poszczególnych obszarach terapeutycznych.

Indywidualne warsztaty

Nie sztuką jest tylko „wiedzieć”, sztuką jest przekazać swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie w przystępny sposób. Każde zagadnienie z systemu ochrony zdrowia podejmujemy z wnikliwym rozpoznaniem i każdy program szkoleniowy dopasowujemy „na miarę potrzeb” tak, aby był jak najbardziej przystępny dla uczestników (np. zajęcia warsztatowe z opracowywania porozumień podziału ryzyka, opracowanie modeli ekonomicznych, planowanie badań obserwacyjnych i rejestrów). Jesteśmy otwarci na każde zapytanie i wyzwanie.