Analiza Ekonomiczna

tworzona w oparciu o techniki decyzyjne, modele Markova, DES i inne metody modelowania

Zastosowania AE

  • Ocena opłacalności stosowania analizowanych interwencji medycznych, tj. stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych;
  • Wyznaczenie ceny progowej interwencji ocenianej – maksymalnej ceny, przy której oceniana technologia jest opłacalna względem technologii alternatywnych;
  • Oszacowanie optymalnych pod względem finansowym procesów terapeutycznych i diagnostycznych.

POBIERZ DEMO

W ramach analizy ekonomicznej oceniana jest opłacalność stosowania danej technologii medycznej względem technologii alternatywnych w warunkach polskich (lub zagranicznych w zależności od miejsca składania wniosku refundacyjnego). Opracowywana jest w oparciu o dane zebrane w ramach analizy klinicznej oraz przy uwzględnieniu dodatkowych źródeł danych. Analiza ekonomiczna obejmuje analizę kosztów porównywanych technologii medycznych naliczanych z wybranej perspektywy, najczęściej perspektywy płatnika publicznego oraz łącznej perspektywy płatnika publicznego i pacjentów przy uwzględnieniu współpłacenia za leki. Opłacalność interwencji wyrażana jest najczęściej przez koszt uzyskania dodatkowego efektu zdrowotnego za pomocą technologii badanej względem technologii opcjonalnych.

Powiązane analizy i usługi

  • Modele ekonomiczne
  • Wdrożenie globalnych modeli ekonomicznych
  • Dostosowanie modeli do lokalnych warunków
  • Systematyczne przeszukanie badań o efektywności kosztowej
  • Kalkulacje kosztów pośrednich
  • Prognozy refundacyjne