Analiza kliniczna

tworzona w oparciu o przeglądy systematyczne doniesień naukowych z badań eksperymentalnych oraz obserwacyjnych

Zastosowanie AK

 • Dostarczenie pełnych i wiarygodnych danych na temat efektu terapeutycznego ocenianej technologii medycznej oraz technologii alternatywnych;
 • Wskazanie populacji, w której zastosowanie ocenianej technologii medycznej przynosi największe korzyści;
 • Dostarczenie szczegółowej informacji na temat bezpieczeństwa w oparciu o badanie eksperymentalne oraz obserwacyjnych;
 • Punkt wyjścia do dalszych analiz wchodzących w skład raportu HTA.

W ramach analizy klinicznej określana jest skuteczność i bezpieczeństwo ocenianej technologii medycznej w danym wskazaniu względem alternatywnych opcji terapeutycznych. Opracowywana jest w oparciu o najwyższej jakości doniesienia naukowe, zidentyfikowane w procesie systematycznego przeszukania literatury medycznej.

Powiązane analizy
i usługi

Aby uzyskać więcej informacji, proszę rozwinąć sekcję „Szczegółowe informacje”

 • Przeszukanie systematyczne
 • Metaanaliza i wsparcie statystyczne
 • Porównania pośrednie
 • Ocena jakości dowodów naukowych
 • Przygotowanie posterów i manuskryptów
 • Materiały promocyjne

Szczegółowe informacje
Przeszukanie systematyczne

Naszym klientom oferujemy przeprowadzenie pełnego przeglądu systematycznego, zgodnego ze wszystkimi wymaganiami międzynarodowymi. Zakres usługi zawsze określany jest dla klienta według jego indywidualnych potrzeb i może zawierać:

 • Definicję problemu zdrowotnego wg schematu PICO(S),
 • Definicję kryteriów włączenia i wykluczenia badań wg schematu PICO(S),
 • Projekt strategii wyszukiwania z maksymalną czułością i zawężeniem,
 • Przeszukanie międzynarodowych baz informacji medycznej i ekonomicznej (PubMed, EMBASE, Cochrane’s CENTRAL, Web of Knowledge, Econlib, etc.)
 • Przeszukanie regionalnych baz, włączając bazy danych państw azjatyckich (CqVip, IndMed, KoreaMed, ICHUSHI-Web, Wanfang, PakMediNet)
 • Pełny proces selekcji doniesień naukowych w oparciu o określone kryteria, opisany i zilustrowany diagramem PRISMA.

Metaanaliza i wparcie statystyczne

Oferujemy kompleksowe wsparcie i konsultacje w zakresie właściwego prezentowania i przetwarzania danych. Usługa może uwzględniać ekstrakcje odpowiednich informacji z badań klinicznych oraz analizę heterogeniczności poprzedzoną zagregowaniem danych odpowiednią metodą metaanalizy.

 

Dane heterogeniczne znacząco utrudniają wnioskowanie oraz obniżają jakość analizy. Dlatego też wspieramy klientów poprzez stwierdzenie przyczyn heterogeniczności, używając różnorodnych metod statystycznych, włączając w to analizę w podgrupach oraz modele regresji.

 

Na prośbę naszych klientów wyniki każdej analizy mogą zostać przedstawione na wysokiej jakości wykresach, takich jak wykresy leśne, bąbelkowe, etc.

Ocena jakości dowodów naukowych

Nasi eksperci mogą dokonać kompleksowej oceny metodologicznej wiarygodności dostarczonych dowodów naukowych lub analiz w celu upewnienia klienta, że dostarczone dowody, wspierającego jego działania, są najwyższej jakości metodologicznej i wolne od błędów. Nasze usługi mogą obejmować:

 • ocenę wiarygodności badań naukowych, włączając ocenę ryzyka błędu,
 • pełną ocenę uzyskanych danych w analizach prezentujących wyniki kliniczne, włączając weryfikację:

 • przeszukania systematycznego i selekcji badań,
 • ekstrakcji danych,
 • metod i poprawności agregowania danych (np. metaanaliz),
 • wnioskowania na podstawie dostępnych dowodów w odniesieniu do standardów medycyny opartej na dowodach naukowych

Porównania pośrednie

Często dostępne publicznie badania nie pozwalają na porównanie interwencji ze wszystkimi odpowiednimi technologiami. Jednak mimo braku badań porównujących bezpośrednio interwencje A i B, wyniki prezentowane w pozostałych publikacjach dotyczących tych interwencji mogą zostać zestawione przy użyciu metod porównań pośrednich.

 

W zależności od liczby technologii do porównania oraz dostępności badań klinicznych porównanie pośrednie może uwzględniać:

 • metodę proponowaną przez Buchera, używaną dla porównań jednej interwencji z komparatorem poprzez wspólną technologię referencyjną,
 • zaawansowane metody meta-analizy sieciowej, wykorzystujące metody statystyki Bayesowskiej lub klasycznej, pozwalające na jednoczesne porównanie wielu technologii.

Przygotowanie posterów i manuskryptów

Dobrze napisany manuskrypt w połączeniu z właściwą prezentacją danych oraz trafną dyskusją nad wynikami zwiększa szansę na zaakceptowanie publikacji przez prestiżowe czasopisma naukowe. HTA Consulting ma doświadczenie w przeprowadzaniu klientów przez cały proces publikacji. Nasze usługi uwzględniają:

 • Przygotowanie tekstu publikacji,
 • Przygotowanie wysokiej jakości tabel i wykresów,
 • Pomoc w wyborze odpowiedniego czasopisma, w oparciu o jego reputację (np. impact factor), profil, płatności, dostępność,
 • Złożenie artykułu,
 • Odpowiedzi na pytania ze strony redakcji oraz recenzentów,
 • Strategię ponownego złożenia publikacji w razie odrzucenia tekstu.