Czas od wpłynięcia zlecenia Ministra Zdrowia do AOTMiT do refundacji

  • Ikar Pro stale i precyzyjnie monitoruje czas trwania procesów refundacyjnych w Polsce.
  • Mediana czasu od wpłynięcia zlecenia Ministra Zdrowia do AOTMiT  do refundacji wynosi 359 dni (~12,0 miesięcy) dla leków, które zostały wprowadzone do refundacji w ciągu ostatnich 3 lat (od stycznia 2017 do lipca 2019)*.  Dla programów lekowych ten czas jest nawet dłuższy – mediana wynosi 398 dni (~13,3 miesięcy).
* Dane dla wszystkich list (A, B i C)
  • W przypadku wszystkich leków należy dodać maksymalnie 30 dni na ocenę spełnienia wymagań formalno-prawnych, natomiast w przypadku programów lekowych dodatkowo należy doliczyć maksymalnie 60 dni na uzgodnienie zapisów programu lekowego. Przy założeniu maksymalnego czasu na ocenę formalno-prawną oraz ustalenia zapisów programu lekowego średni czas od złożenia wniosku refundacyjnego do refundacji wynosi w Polsce 564 dni dla wykazu B (18,8 miesięcy).
  • Poniżej przedstawiono medianę czasu oczekiwania od zlecenia MZ do refundacji w podziale na poszczególne grupy ATC. W przypadku leków z kategorii R – układ oddechowy, B – krew i układ krwiotwórczy oraz L – leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, mediana wynosi ponad rok od momentu wpłynięcia zlecenia MZ do AOTMiT.
  • Metodyka: analiza uwzględnia czas złożenia wniosku MZ do AOTMiT (zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o refundacji) i datę refundacji. Przeanalizowano nowe substancje czynne oraz nowe wskazania dla refundowanych już preparatów, które znalazły się na liście leków refundowanych od stycznia 2017 roku do lipca 2019 roku.
Tags: